Společnost má již 25 let své novodobé historie

Společnost má již 25 let své novodobé historie

Při této příležitosti jen krátké ohlédnutí za těmito 25-ti lety.

1992

Závod Moravských chemických závodů v Ondřejovicích byl v rámci velké privatizace prodán. Tímto prodejem vznikla nová firma Ondřejovická strojírna spol. s r.o. Jednateli společnosti a společníky se stali: Ladislav Kožuský, Dalibor Seibert, Antonín Dušek a Josef Hudáček. Dalšími společníky se stali Ing. Antonín Hořák a pan Josef Malaník. Záměrem velké privatizace bylo udržení kvalifikované výroby zejména tlakových nádob, podstatné rozšíření objemu výroby čerpadel a zavedení výroby typových výrobků.

1992 – 1995

Z důvodu velkého útlumu investic do chemického průmyslu započalo vyhledávání nových tradičních odběratelů především tlakových nádob. I přesto došlo k útlumu výroby, jsou prováděna úsporná opatření, negativně se projevuje platební nekázeň odběratelů. Firma prodává odloučenou provozovnu v Mikulovicích a soustřeďuje veškerou výrobu do provozovny v Ondřejovicích.

1994

Zvládnutí svařování nerezových materiálů metodou MIG-MAG.

1995

Udělena značka „Czech made“ pro bezucpávková čerpadla.

1996 – dosud

Firma se postupně certifikuje pro výrobu tlakových nádob v několika zahraničních standardech: (1996 - ASME Code; 1997 – PED 97/23 CE – Modul H, H1; 2001 - AD Merkblatt; 2005 - GOST R; 2006 – ROSTECHNADZOR a PROMATOMNADZOR), pro výrobu tlakových aparátů pro jadernou energetiku v ČR a také v systémových standardech: (2009 - ČSN EN ISO 9001, 14001, 3834 a OHSAS 18001). Společnost je v pravidelných zákonných cyklech recertifikována na tyto standardy.

1996

Zavedení automatického svařování pod tavidlem.

1997

Splacení úvěru na nákup firmy – možnost dalšího rozvoje firmy a nákupu dalších investic.

1998

Zahájení prací na CNC pracovišti pro pálení a svařování materiálu. Zahájení orbitálního svařování trubka – trubkovnice.

1999

Dokončení kompletní plynofikace.

2000

Výstavba vodní nádrže a mokřadu v areálu firmy.

2002

Zavedení firemního informačního systému SiteLine a Apso. Zahájení svařování nerezových materiálů trubičkovým drátem.

2003

Zvedení výroby nádob opláštěných lisovanými půl trubkami. Zahájeno navařování trubkovnic pod automatem. Zahájena výroba výměníků z duplexových materiálů.

2004

Výroba kolon z monelových materiálů.

2005

Prokuristy se stali Ing. Roman Stárek a Jaroslav Semela.

2007

Instalace nového mostového jeřábu na Kotlárně I. Upgrade informačního systému na SiteLine 7. Rozsáhlejší oprava sociálních zařízení pro dělnické profese.

2008

Plný nájezd nového informačního systému. První výrazný nárůst zisku.

2009

Zaveden integrovaný systém managementu. Výsadba 1.000 ks stromků a keřů v areálu firmy. Zhotovena projektová dokumentace na dostavbu a rekonstrukci Kotlárny I a Kotlárny III. Udělení certifikátu výjimečnosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001, 14001, 3834 a OHSAS 18001. Ocenění společnosti v programu Národní cena kvality 2009 jako „Úspěšná firma“.

Fúze společnosti Ondřejovická strojírna spol. s r.o. a Fagonia Consulting – vznik společnosti Ondřejovická strojírna a. s. Jedinými akcionáři se stali bývalí prokuristé Ing. Roman Stárek a Jaroslav Semela.

2010

Krizový rok v důsledku celosvětové krize. Výrazný pokles zakázek řešen mimo jiné zapojením se do programu „Vzdělávejte se!“ – systematický rozvoj tzv. měkkých dovedností pro všechny zaměstnance společnosti. Instalace odsávacího a filtračního systému Kemper na Kotlárně II a Dílně čerpadel. Nákup spektrometru a dalších diagnostických a měřicích zařízení. Odpis pohledávky za společností KORFIL ve výši CZK 25.405 tis.

2011

Zahájena výstavba nové haly, rekonstrukce Kotlárny I a rekonstrukce nového parkoviště pro zaměstnance. Nárůst zakázek. Největší zakázka v novodobé historii – UNIS. Nákup nového vysokozdvižného vozíku. Instalace 2 ks mostového jeřábu, svařovacího automatu, svářeček a pálícího automatu CNC za podpory strukturálních fondů EU. Zprovoznění regulační stanice plynu z vysokého tlaku na střední tlak – možnost žíhání přímo ve společnosti.

2012

Zahájen projekt „ICT v podnicích“ – nákup nových informačních technologií. Výměna všech personálních počítačů a další techniky, včetně digitalizované ústředny. Zahájení pravidelné jazykové průpravy vybraných zaměstnanců v anglickém a ruském jazyku. Dokončení výstavby haly a parkoviště. Dosažení rekordních tržeb. Nákup žíhací panelové sestavy a mostového jeřábu na Kotlárně II. Vypracován rozsáhlý projekt rekonstrukce kanalizace ve společnosti. Významný nárůst zaměstnanců.

2013

Nákup kolejových vozíků, orbitálních svářeček, vysokozdvižného vozíku. Zaveden nový účetní systém ALEF pro mzdy a nový docházkový systém. Proběhla částečná rekonstrukce administrativní budovy. Provedena změna sídla společnosti do Prahy. Započala užší dlouhodobá spolupráce se strojírenskými školami v blízkém okolí na základě jednotlivých individuálních projektů. Firma si individuálně rekvalifikuje nové zaměstnance.

2014

Proveden upgrade SiteLine 7 na SiteLine 8. Rozsáhlá certifikace v rámci standardu EAC. Nakoupen nový traktor, rekonstrukce kamerového systému. Zpracován projekt na výstavbu Kotlárny IV. včetně tryskárny. Pořízeny 2 ks univerzálních frézek, zakružovačka plechů, 2 mostové jeřáby, soustruh a pásová pila na kov za podpory strukturálních fondů EU.

2015

Dochází k poklesu tržeb. Nutnost snižování režijních zaměstnanců. Proběhla celková rekonstrukce jídelny a kantýny, úprava jeřábových drah na Mechanické dílně a Přípravě výroby.

2016

Proveden energetický audit pro získání možnosti dalších úspor energií. Dochází k zprůhlednění manažerského řízení zakázek. Proveden návrh a výroba univerzálního zařízení ke kompletaci trubkových svazků výměníků (stáčení pásky a nasouvání trubek). Odzkoušena na samostatné zakázce Thermax. Nižší tržby z důvodu nedokončení zakázek Thermax a Casale. Postupně dochází k posunu zaměření výroby na různá prototypová řešení s naší participací. Provedena generální oprava hoblovacího stroje.

2017

Společnost slaví 25-té výročí své novodobé historie. Vedení společnosti děkuje všem současným i minulým loajálním zaměstnancům za odvedení poctivé práce. Jejím výsledkem je možnost dalšího rozvoje této akciové společnosti a naplnění stanovených cílů, které jsou nezbytné pro další fungování společnosti. Současně děkuje všem partnerům, spolehlivým zákazníkům a prověřeným subdodavatelům za důvěru, kterou mají k naší výrobní a obchodní činnosti.

Byla zahájena výstavba Kotlárny IV. včetně nové Tryskárny. Dojde k nárůstu zaměstnanců. Firma opět začala zaměstnávat v pracovním poměru výpočtáře tlakových nádob.

Vedení společnosti rozhodlo o holdingovém uspořádání. Ondřejovická strojírna a.s. je ovládána holdingem HASSMANN Group spol s r. o.  Tato je ve vlastnictví vlastníků Ondřejovické strojírny.