Spolupráce se školami

Spolupráce se školami

SOŠ a SOU strojírenské a stavební v Jeseníku

Praktický výcvik učňů

S touto regionální odbornou školou je dlouhodobě navázána úzká spolupráce v provádění praktického výcviku učňů v učňovských oborech strojní zámečník případně instalatér; provádění pravidelné odborné praxe studentů maturitního strojírenského oboru. Naše společnost současně podporuje propagaci strojírenského vzdělávání svojí účastí a prezentací naší strojírenské firmy na náboru studentů a žáků v regionálních základních školách a tím napomáhají rozvoji tohoto odborného školství. 

Pro školní rok 2016/2017 byla uzavřena smlouva o stanovení podmínek praktického vyučování žáků školy na pracovištích Ondřejovické strojírny a. s. pro profesi strojní mechanik a instalatér. Praktického vyučování se zúčastní 7 učňů z 2. a 3. ročníku. Funkce instruktorů odborné praxe vykonávají přední zaměstnanci společnosti: Koriťák Vladan, Žídek Jaroslav, Záluský Tomáš, Bitara Ondrej a Šimsa Pavel. Věříme, že odborná praxe učňů prohloubí odborné i praktické znalosti ve strojírenství.  Nejúspěšnějším učňům 3. ročníku bývá po ukončení školy nabídnut pracovní poměr na dobu neurčitou u naší společnosti i s možností získání náborového příspěvku. Tato iniciativa bývá každoročně prezentována v katalogu škol Olomouckého kraje (základní prezentační podklad pro absolventy ZŠ pro výběr svého budoucího povolání).

Cíl školy

Odborná praxe a zvýšení kvalifikovanosti žáků pro jejich budoucí povolání – to je cíl SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník. Proto škola navázala dlouhodobé partnerství s Ondřejovickou strojírnou

Ondřejovická strojírna, a. s., umožňuje žákům vykonávat praxi na vybraných úsecích. Dostanou se tak do reálného pracovního prostředí, seznámí se se zaměstnanci, kteří se s nimi ochotně dělí o své zkušenosti, a vyzkoušejí si fungování výrobního prostředí takříkajíc na vlastní kůži. Nejedná se přitom pouze o nudnou praxi – povinnost, kterou si učni musejí „odbýt“. Motivující pro ně je totiž i ocenění, kterého se jim za práci dostane. Za své prezentace, během nichž seznamují své vedoucí s průběhem praxe a jichž se účastní i zástupci managementu firmy, nejsou ohodnoceni jen známkou, ale i menší finanční částkou od Ondřejovické strojírny.

Spolupráce SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník s Ondřejovickou strojírnou je ale ještě hlubší. Nejen, že už jsme realizovali několik společných projektů, ale vlastník a ředitel strojírny Ing. Roman Stárek je také členem školní rady. Vedení obou subjektů obecně velmi úzce spolupracuje - sepjetí školy i strojírny je tedy velké a je přínosné pro školu, firmu a v neposlední řadě i pro studenty.

Naši učni mají díky tomuto partnerství jedinečnou možnost dostat se do prostředí společnosti, která má renomé i v zahraničí. Ondřejovická strojírna, a. s., vyrábí špičkové produkty pro odvětví petrochemického, chemického a energetického průmyslu, např. tlakové nádoby a čerpadla. Patří k jedněm z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v našem regionu, jehož součástí se v budoucnu mohou stát právě i naši žáci.

Odborná praxe maturitního strojírenského oboru

Od února 2015 se naplno rozběhla spolupráce se SOŠ a SOU strojírenské v Jeseníku. Každý týden ve čtvrtek mimo prázdnin zde probíhala odborná praxe 2. a 3. ročníku maturitního studia. Praxe studentů probíhala na 6-ti pracovištích a účastnilo se jí 42 studentů. Studenti byli bezplatně vybaveni OOPP (obuv, plášť, přilba). Byla jim bezplatně zajišťována speciální autobusová doprava na pracoviště a zpět.  Postupně se seznamovali s předvýrobními a výrobními procesy ve společnosti. Jednou za pololetí museli veřejně prezentovat průběh své praxe před vedoucími útvarů a zástupci školy. Nejlepší prezentace byly finančně odměněny. Vedoucí útvarů studenty hodnotili a tato výsledná známka je i známkou na vysvědčení. Týdenní odbornou praxí v naší společnosti prošli i dva zástupci pedagogického sboru této školy v době svého osobního volna.

Pro školní rok 2016/2017 tato odborná praxe pokračuje. Po dohodě se školou jsme omezili počet studentů na 12 z 2. ročníků a 12 z 3. ročníku. Současně jsme omezili počet pracovišť. O odbornou výchovu studentů se starají vedoucí výroby - Bobko Pavel, vedoucí útvaru řízení jakosti -  Záluský Jiří, dílenský instruktor - Koriťák Vladan a vedoucí technologie a přípravy výroby - Jezerský Jiří. 

Prezentace strojírenství

Vedení společnosti si plně uvědomuje nutnost získávání kvalifikovaných strojírenských odborníků pro další rozvoj společnosti a úzce spolupracuje jak s vedením školy, tak i s dalším pedagogickým sborem na rozvoji školy. 

Letní aktivita – brigády

Každoročně v prázdninových měsících nabízíme měsíční brigády převážně pro studenty strojírenských oborů. Každoročně zde takto krátkodobě zaměstnáváme 10 – 20 studentů.

Střední průmyslová škola v Bruntále

Další odborná spolupráce byla navázána se Střední průmyslovou školou v Bruntále. Byly provedeny prezentace možné smysluplné spolupráce, jejíž realizace se již rozběhla počátkem roku 2016 a bude pokračovat i v tomto školním roce.

Průmyslová škola Bruntál zde provedla a bude provádět každoročně 2 odborné exkurze a využila naši výrobní dokumentaci pro odbornou výuku strojařů a současně ji využívá při odborných maturitách. 

Gymnázium Jeseník

Společně s výchovným poradcem této školy vyhledáváme studenty s odborným zaměřením pro strojní obory. Těmto studentům umožňujeme v rámci studentských praxí a prázdninových brigád odbornou praxi ve strojírenství.

Vysoké školy

Při jejich dalším studiu na technických vysokých školách s nimi udržujeme kontakt, umožňujeme provedení bakalářských prací a závěrečných absolventských praxí přímo v naší společnosti s řešením podnikové problematiky.

2011 – Bc. Filip Hala – VUT Brno – fakulta podnikatelská, katedra managementu. “Hodnocení dodavatelů pomocí různých metod“.

2011 – Bc. Jaroslava Koryťáková – VŠB TU Ostrava – ekonomická fakulta, katedra managementu- „Analýza nákladů v naší společnosti“.  

2013 – Bc. Monika Remešová - UP Olomouc - právnická fakulta „Švarcsystém“.

2013 – Ing. Filip Hala – VUT Brno – fakulta podnikatelská, katedra financí „Návrh řízení výrobního procesu“.

2013 – Bc. Radan Chlapek – VUT Brno – fakulta podnikatelská „Výpočet efektivity ve firemní logistice“.

2015 – Bc. Tomáš Kotas – VŠB TU Ostrava – fakulta strojní „Návrh technologie svařování titanových slitin pro tlakové zařízení“.

2015 – Bc. Ondřej Zíma – UP Olomouc, fakulta filosofická, katedra psychologie „Etika náboru a výběru zaměstnanců – postupy a zkušenosti zaměstnavatelů“.

2016 – Bc. Jiří Začal – VŠB TU Ostrava – fakulta strojní, katedra části a mechanismy strojů „Řešení problému šroubových spojů tlakové nádoby“.

Dne 13. 2. 2020 byla podepsána mezi Ondřejovickou strojírnou a.s. smlouva o trvalé spolupráci se Státní vysokou odbornou školou v Polské Nyse.

Plnění této smlouvy umožní vzájemné propojení podnikatelské praxe a znalostních zkušeností technických učebních oborů této školy. V rámci podpisu smlouvy byla zhodnocena dosavadní spolupráce. První absolvent této školy pracující v Čechách, který je zaměstnán v Ondřejovické strojírně a. s. přednesl své poznatky z této spolupráce. Byla dohodnuta další konkrétní spolupráce pro rok 2020 za účasti rektora – prof. Dr. Ing.  Przemyslawa Malinowskiego.