Politika integrovaného systému managementu

Politika integrovaného systému managementu
Pro rozvoj systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo vedením společnosti v souladu s firemní strategií rozhodnuto přijmout následující principy a zásady integrovaného systému managementu:

Základní orientace společnosti:

 • Ve vztahu k ČSN EN ISO 9001:2016
 1. Kvalita výrobků a činnosti
  • plnit požadavky na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti výroby vyhrazených tlakových zařízení pro široký okruh zákazníků.
  • konstruovat, vyrábět a dodávat kvalitní výrobky, spolehlivě zajišťovat související činnosti při respektování požadavků a očekávání zákazníků a legislativních předpisů,
  • trvale vytvářet podmínky pro další rozvoj samotné společnosti.
 2. Uspokojování zákazníků
  • u svých zákazníků vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek výrobků, při zajištění postupů a procesů šetrných k životnímu prostředí a důsledných při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • systematicky a cílevědomě vyhledávat podněty a informace umožňující hlubší pochopení potřeb a požadavků pro uspokojování zákazníků.
 3. Pozornost dodavatelům
  • věnovat trvalou pozornost kvalitě dodávek, dodávaných služeb a výběru dodavatelů na všech úrovních společnosti.
 4. Neustálé zlepšování systému managementu kvality
  • trvale zlepšovat výkonnost procesů a spolehlivost výrobků,
  • v odpovídající míře realizovat vhodná opatření k nápravě pro dosahování optimálního využívání všech zdrojů.
 5. Vzdělávání zaměstnanců
  • věnovat trvalou pozornost a péči vzdělávání a kvalifikaci zaměstnanců, jejich výchově k odpovědnosti, spolehlivosti a pozitivní motivaci při práci.
 6. Závazek vedení:
  • vedení společnosti stanoví Politiku EMS a SM BOZP, které jsou vhodné pro účely a kontext Společnosti, včetně povahy, rozsahu a enviromentálních dopadů činnosti a produktů Společnosti, navazující na požadavky norem ČSN ISO 14001:2016 - Systémy enviromentálního managementu. Zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a pro specifický charakter rizik a příležitostí v oblasti BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše uvedené je deklarované v Příručce ISM.

 7. Environmentální politika:
  Společnost se zavazuje v rámci systému environmentálního managementu:
 • Zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.
 • Plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým společnost podléhá.
 • Idenfitikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností a produktů, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.
 • Stanovovat a přezkoumávat environmentální cíle a cílové hodnoty.
 • Vytvořit a dodržovat programy na dosažení svých cílů a cílových hodnot.
 • Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálého zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování.
 • Snižovat materiálovou a energetickou náročnost společnosti a tím šetřit primární surovinové zdroje.
 • Trvale zlepšovat environmentální profil společnosti.
 • Zapojit všechny zaměstnance do systému ochrany životního prostředí v rámci společnosti s cílem neustálého zlepšování své činnosti.
 • Otevřeně komunikovat o svých environmentálních aspektech s orgány státní správy, obchodními partnery, zájmovými organizacemi a širokou veřejností.
 • Zvyšovat odbornost zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a rozšiřovat jejich environmentální vědomí.

    8. Politika BOZP:
Politika je vhodná pro účely, velikost a kontext Společnosti a pro specifický charakter rizik a příležitostí v oblasti BOZP. Poskytuje rámec pro stanovení cílů BOZP. Společnost se zavazuje v rámci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky.
 • Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Zajistit neustálé zlepšování systému managementu BOZP.
 • Projednávání se zaměstnanci a jejich zástupci a jejich spoluúčast v systému managementu BOZP v rámci společnosti.
 • Zvyšovat odbornost zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšovat jejich vztah k dodržování BOZP.

   9. Kompetence a odpovědnost
Všichni zaměstnanci společnosti jsou kompetentní podávat náměty na zlepšení Politiky ISM. Představitel ISM je zodpovědný za vyhlášení Politiky ISM a všichni zaměstnanci společnosti jsou odpovědni za dodržování a naplňování Politiky ISM.

   10. Zveřejnění politiky ISM
Zajištění dostupnosti politiky ISM pro veřejnost je provedeno prostřednictvím rozeslání dopisů zapojených třetích stran. Dále je politika ISM umístěna pro veřejnost a zaměstnance v zasedacích místnostech Společnosti a na nástěnkách Společnosti. Politika ISM je vedením pravidelně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a souladu s dlouhodobou firemní strategií, požadavky zainteresovaných stran, mezinárodními normami ČSN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

Obsah této Politiky ISM vytváří rámec pro stanovení a přezkoumání cílů a cílových hodnot ISM a je stěžejním dokumentem pro nasměrování dalšího vývoje firemních procesů.

Ředitel společnosti
Ing. Roman Stárek
Dne: 30. 10. 2020

Politika integrovaného systému managementu