Politika integrovaného systému managementu

Politika integrovaného systému managementu
Pro rozvoj systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo vedením společnosti v souladu s firemní strategií rozhodnuto přijmout následující principy a zásady integrovaného systému managementu:

Základní orientace společnosti:

 1. Kvalita výrobků a činnosti
  • dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti výroby vyhrazených tlakových zařízení pro široký okruh zákazníků.
  • konstruovat, vyrábět a dodávat kvalitní výrobky, spolehlivě zajišťovat související činnosti při respektování požadavků a očekávání zákazníků a legislativních předpisů,
  • trvale vytvářet podmínky pro další rozvoj samotné společnosti.
 2. Uspokojování zákazníků
  • u svých zákazníků vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek výrobků, při zajištění postupů a procesů šetrných k životnímu prostředí a důsledných při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • systematicky a cílevědomě vyhledávat podněty a informace umožňující hlubší pochopení potřeb a požadavků pro uspokojování zákazníků.
 3. Pozornost dodavatelům
  • věnovat trvalou pozornost kvalitě dodávek, dodávaných služeb a výběru dodavatelů na všech úrovních společnosti.
 4. Neustálé zlepšování systému managementu kvality
  • trvale zlepšovat výkonnost procesů a spolehlivost výrobků,
  • v odpovídající míře realizovat vhodná opatření k nápravě pro dosahování optimálního využívání všech zdrojů.
 5. Vzdělávání zaměstnanců
  • věnovat trvalou pozornost a péči vzdělávání a kvalifikaci zaměstnanců, jejich výchově k odpovědnosti, spolehlivosti a pozitivní motivaci při práci.
 6. Závazek vedení:
  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti,
  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • vedení společnosti se zavazuje zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovanost dalších zainteresovaných stran s Politikou ISM a jejími zásadami a systematicky zlepšovat efektivnost celého integrovaného systému managementu,
  • trvalým cílem je zajišťování souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a k nebezpečím v oblasti BOZP,
  • trvalým cílem je neustálé zlepšování a prevence znečištění a prevence vzniku úrazů a poškození zdraví,
  • managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zvyšování jejich účinnosti,
  • trvalým cílem je rozvíjet spolupráci se subdodavateli na tvorbě kvality poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadovat po dodavatelích materiálů, výrobků a prací i ostatních služeb, aby respektovali při spolupráci s námi obdobné zásady šetrného postoje k životnímu prostředí a k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci,
  • trvalým cílem je vzdělávat a vychovávat své zaměstnance k praktickému naplňování této politiky.
 7. Závazek zaměstnanců:
  • trvalým závazkem celé společnosti je, v rámci technických i ekonomických možností, minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
  • trvalým závazkem celé společnosti je důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ředitel společnosti
Ing. Roman Stárek
Dne: 1. 4. 2010

Politika integrovaného systému managementu